وقتی افراد یک جامعه ای بی سواد شدند هر روز میتوان آنها را به کمترین حقّه ای فریب داد . حال این شرایط میخواهد در انتخابات باشد که با ساده ترین حقه ها و شایعات رای میلیون ها نفر را به نفع خود کنند و یا در حوادثی مثل زلزله . بیشترین صحبت ها در این چند روزه سر بی کیفیت بودن خانه های مسکن مهر بود . در چه زمانی؟ زمانی که مردم زلزله زده تا صبح برای نداشتن سرپناه مجبور به خوابیدن کنار آتش هستند افرادی که با سفارش خائنین به سر کار آمده اند چون از مدیریت کارآمد محروم هستند مجبورند دهانشان را باز کنند و برای انحراف افکار جامعه مباحثی فرعی را مطرح کنند که آن هم به کمک رسانه ها به چند ساعت نرسیده کذب بودنش برملا میشود .در این شرایط افراد بی سواد هم که کارشان زود باور کردن و انتشار شده است.

زلزله کرمانشاه2

منبع : سید خوبان |امان از بی سوادی
برچسب ها :